Структура коледжу

Вiддiлення - основний навчально-організаційний структурний пiдроздiл коледжу, який об'єднує академiчнi студенсткі групи однiє'i або декiлькох спецiальностей. Вiддiлення створюється рiшенням Педагогiчної ради коледжу за умови, якщо на ньому навчається не менше 150 здобувачів денної форми навчання.

Основнi  завдання  дiяльностi:

1) пiдготовка фахових молодших бакалаврiв вiдповiдно до  освiтньо-професійних програм;

2) забезпечення високої якостi пiдготовки фахiвцiв ;

3) виконання встановлених обсягiв державного замовлення на підготовку

фахiвцi ;

4) сприяння розвитку української професiйної школи, формування сучасного освiтнього процесу;

5) спiвробiтництво з пiдприємствами, органiзацiями, установами, освітніми закладами для забезпечення змiсту пiдготовки фахiвцiв відповідних спецiальностей;

6) створення умов для задоволення потреб особистостi в iнтелектуальному,

культурному, моральному та фiзичному розвитку;

7) координацiя освiтньої, методичної, органiзацiйної та виховної роботи

відділення;

8) полiпшення освiтньо-виховного процесу, утримання матерiально-технi чної бази та соцiальноI iнфраструктури;

9) сприяння в наданнi матерiальної та соцiальної допомоги студентам

відділення;

1 ) вiдродження, збереження та пропагування національних традицій:

здiйснення культурно-просвiтницькоi' дiяльностi;

11) пропаганда фiзичноi' культури i спорту, здорового способу життя

студентів.

Основні  напрямки  діяльності:

1) реалiзацiя освiтньо-професiйних програм;

2) забезпечення реалiзацiї навчальних планiв пiдготовки фахiвцiв;

3) планування, органiзацiя та методичне забезпечення освiтнього процесу ;

4) здiйснення профорiєнтацiйної роботи, проведения своєчасного аналiзу

пiдготовки кадрiв вiдповiдно до спецiальностей та спецiалiзацiй , сприяння працевлаштуванню випускників;

5) iнтенсифiкацiя процесу навчання, впровадження в освiтнiй процес новiтніх освiтнiх технологiй;

6) iнтеграцiя освiтнього процесу та майбутньоI професiйноI дiяльностi

студентiв, органiзацiя практик та контроль за їx проходження;

7) допомога при формуваннi .органiв студентського самоврядування, сприяння студентським органiзацiям у забезпеченнi норм та нормативів

соцiально-побутових умов навчання та проживания студентiв у гуртожитку ;

8) забезпечення культурного i духовного розвитку особистостi, виховання осiб , якi навчаються у студентських групах вiддiлення, у дусi українського патрiотизму і  поваги до Конституцiї та Законiв України;

9) вдосконалення методiв i форм виховної роботи зi студентською молоддю, посилення ролi кураторiв у процесi виховання студентiв;

1 0) органiзацiя i проведения виховної, культурної, духовно-освiтньої,

спортивно-масової роботи iз студентами вiддiления;

11 ) дотримания морально-етичних норм, створения атмосфери доброзичливостi та взаємної поваги мiж працiвниками i студентами

відділення;

12) безпечения соцiального захисту учасникiв освiтньо-виховного процесу

та безпечних умов проведения освiтньої дiяльностi.

ВІДДІЛЕННЯ
Економіка та транспорт

Циклова випускова комісія
"Економіка та підприємництво"

Спеціальність: 

076 "Підприємництво та торгівля"

Професії: 

4131 Агент з постачання

4222 АдміністраторЦиклова випускова комісія
"Транспорт"

Спеціальність: 

275.01 Транспортні технології (на морському та річковому транспорту)

Професії:

8340 Матрос

8340 Моторист (машиніст)

7241 Електрик судновий

7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

8322 Водій автотранспортних засобів